• Plantilla SDL

De VGAFIB


 • Titol: Petita plantilla de SDL en C++ per fer jocs.
 • Autor: Threpwood
 • Descripció: Es tracta d'un quadrat que es mou per la pantalla fent anar les tecles de direcció.


Contingut

MAIN.CPP

#include <iostream>
#include "game.h"
  
int main(){
  CGame game;
  
  if (not game.bInit())
    std::cerr << "Juego no iniciado" << std::endl;
  
  else game.Main();
    
}

GAME.H

#ifndef GAME_DEFINED
#define GAME_DEFINED
  
#define SCR_W 640
#define SCR_H 480
  
#include <SDL/SDL.h>
  
enum eDir{UP,DOWN,LEFT,RIGHT};
  
class CGame{
public:
  bool bInit();
  void Main();
private:
  SDL_Surface* screen;
  int cicle;
};

#endif

GAME.CPP

#include <iostream>
using namespace std;

#include <SDL/SDL.h>

#include "game.h"
#include "player.h"

bool CGame::bInit(){
	
  SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO );
  screen = SDL_SetVideoMode(SCR_W,SCR_H,16,SDL_HWSURFACE);
  
  SDL_ShowCursor(SDL_DISABLE);
  
  cicle = 100;
  
  return true;
  
}
 
void CGame::Main(){
  CPlayer player;
  player.bInit();
  
  bool exit = false;
  while (not exit){
  
  unsigned int time = SDL_GetTicks();
  
  //INPUTS//
  SDL_Event event;
  while(SDL_PollEvent(&event)){
    switch(event.type){
      case SDL_QUIT:
        exit = true;
      break;
   			
      case SDL_KEYDOWN:
        switch(event.key.keysym.sym){
          default:
          break;
        }
      break;
    }
  }
 	
  unsigned char *keystate = SDL_GetKeyState(NULL);

  //LOGICS//
  if (keystate[SDLK_UP]) player.Move(UP);
  if (keystate[SDLK_DOWN]) player.Move(DOWN);
  if (keystate[SDLK_LEFT]) player.Move(LEFT);
  if (keystate[SDLK_RIGHT]) player.Move(RIGHT);
  
  //OUTPUTS//
  SDL_FillRect(screen,NULL,0);
  player.Draw(screen);
  SDL_Flip(screen);
  
  //SYNC//
  unsigned int time_now = SDL_GetTicks();
  if ((time_now - time) < cicle)
    SDL_Delay(cicle - (time_now - time));
    
  SDL_Quit();
}

PLAYER.H

#ifndef PLAYER_DEFINED
#define PLAYER_DEFINED
  
#include <iostream>
  
class CPlayer{
public:
  bool bInit();
  void Move(int dir);
  void Draw(SDL_Surface* screen);
private:
  int x,y;
  int step;
};

#endif

PLAYER.CPP

#include <iostream>
using namespace std;

#include <SDL/SDL.h>

#include "player.h"
#include "game.h"

bool CPlayer::bInit(){
  x = SCR_W/2;
  y = SCR_H/2;
  
  step = 8;
  
  return true;
}
  
void CPlayer::Move(int dir){
  switch(dir) {
    case UP:
      y -= step;
    break;
    	
    case DOWN:
      y += step;
    break;
  		
    case LEFT:
      x -= step;
    break;
    
    case RIGHT:
      x += step;
    break;
  }
}

void CPlayer::Draw(SDL_Surface* screen){
  SDL_Rect rect;
  rect.x = x;
  rect.y = y;
  rect.h = rect.w = 16;
  
  SDL_FillRect(screen, &rect, 0x0000FF);
}